گروه بندی کالا


گروه بندی کالا


انبارسازان
ایجاد گروهبندی کالا در سیستم و نرم افزارهای با قابلیت گزارش گیری ازگروهبندی کالا


انبارسازان


انبارسازان با در دست داشتن تجربیات تخصصی در ایجاد کدینگ هر انبار می تواند این کدینگ را در نرم افزار هایی که قابلیت گزارش گیری از گروهبندی کالا رادارند ایجاد کرده تا به هرچه سریعتر و کامل تر و جزئی تر گرفتن گزارشات انبار و برنامه ریزی کمک کرده