هوشمند سازی انبار


هوشمند سازی انبار


هوشمند سازی سیتم حرارتی و برودتی
در بیشتر مجموعه های صنعتی و غیر صنعتی صاحبان کالا یکی از بیشترین بار مالی که متوجه ایشان هست مربوط به هزینه برق آن مجموعه می باشد که با استفاده از هوشمند سازی سیستم برودتی و حرارتی و روشنائی با به کار گیری از تجهیزات جدید و به روز می توانید این بار مالی را کنترل کرده واز سرمایه آزاد شده در چرخه سود دهی استفاده بهینه کرد.


روشنائی انبار در کلیه مجموعه


انبارسازان می تواند با به کار گیری از تجهیزات جدید و به روز با تنظیم میزان حرارت و روشنائی این بار مالی را از دوش صاحبان کالا تا حدودی برداشته و به چرخه تولید کمک شایانی کند.