مشاوره لیفتراک و ماشین آلات


مشاوره لیفتراک و ماشین آلات


مشاوره در ارتباط با نوع لیفتراک
درهنگام خرید لیفتراک خیلی از پارامترها هست که باید به آنها توجه و بررسی شود و با کنارهم گذاشتن این اطلاعات لیفتراک مورد نظر را انتخاب کرد .که یکی از مهترین پارامترهای آن ارتفاع سقف سوله ونوع چیدمان وبارگذاری وتجهیزات قفسه بندی می باشد. که باید روی همه آنها دقت کافی داشت تا پس از خرید لیفتراک وگذشتن چند ماه به مشکلات ناشی از کاربرد نداشتن لیفتراک مواجعه نشده.


مشاوره نسبت به نوع تولید و نوع قفسه بندی


انبارسازان می تواند با محاسبات پارامترهای نیازخرید لیفتراک شما را در بهتر انتخاب کردن وسیله حمل کالا یاری کرده وحتی با گزینه ها و راهکارهای بهینه دیگرکه در اختیار شما گذاشته تجهیزات دیگری را جایگزین لیفتراک کرده که هم سرعت کار را بهینه کرده و و هم بار مالی سنگینی را صاحبان کالا متقبل نشده و در صورت ضرورت استفاده از لیفتراک حتما" این وسیله خریداری شود.