طراحی کدینگ جامع


طراحی کدینگ جامع


اجرای طرح کدینگ جامع
یکی از موارد مهم وقابل توجه در هر انبار ایجاد یک کدینگ جامع و تعریف شده در هر انبار یک مجموعه می باشد که ایجاد کدینگ کالا در چرخه درست کالا وصدمه ندیدن کالا کمک زیادی کرده در صورت نداشتن کدینگ سالم و اصولی تعریف شده مشکلات شدیدی را اول در انبار وسپس برای واحد مالی به وجود آورده که یکی از بزگترین مشکلات نداشتن کدینگ و یا داشتن کدینگ تعریف نشده و جامع و کامل موجودیت پیدا کردن یک کالا در چندین کد می باشد که اثرات مخربی را به دنبال داشته ودر صورت دقت نداشتن به این موضوع گزارشات آماری وریالی کالا اشتباه شده وبار مالی سنگینی را به دوش صاحبان کالا گذاشته.


گزارشگیری مالی وانبار


قابل توجه است که خیلی از شرکتها هستند که با توجه به تعریف کردن کدینگ پس از چند سال به دلیل اضافه شدن نوع کالاها مجبور به تعویض کدینگ شده اند که این امر خود مشکلات شدیدی را در گزارشات مالی و تعدادی یک مجموعه به وجود آورده و بانک اطلاعاتی یک مجموعه را از یکی بودن ومنسجم بودن خارج کرده .انبارسازان مفتخر است که با تجربه بالای خود در این ضمینه هر انبار را پس از بررسی گروه بندی کرده وبه صورت تخصصی کدینگ تعریف شده ای را برای آن مجموعه طراحی کرده.