طراحی بار انداز


طراحی بار انداز


ارائه طرحهای مناسب بارانداز جهت تسریع در بارگیری و اجرای پروژه
بارانداز به جایگاهی گفته می شود که در آن محیط تخلیه و بارگیری کالا صورت می گیرد که این بد و خوب طراحی کردن این جایگاه اثرات قابل ملاحظه ای را در سرعت تخلیه و بارگیری و همینطور اشتباهات آماری برجا گذاشته انبارسازان با در کنار هم گذاشتن این پارامترها و حجم بارگیری روزانه ونوع چیدمان و محصول و مواد و همینطورنوع وسیله حمل بار وبا بررسی این پارامتها بهترین گزینه را برای آن مجموعه انتخاب و اجرا کرده.

 

پیشنهاد ما


با بررسی این موضوع و پیشگیری از مشکلات وهزینه های تحمیلی پیش بینی نشده حتما قبل از ساخت و تجهیز انبار در مورد بارانداز کالای خود تحقیق کرده و ساخت آن را به متخصصین ما بسپارید