سیستماتیک انبار داری


سیستماتیک کردن روش انبارداری


سیستماتیک کردن روش انبار
هنوز مشاهده می شود که بعضی از شرکتهای صنعتی و غیر صنعتی به روشهای قدیم (ثبت آماری انبار در کاردکس) امور روزانه مجموعه خود را به پیش برده که این امر باعث مشکلاتی فروانی در امور واحدهای تولیدی وواحدهای دیگر شده که می توان به یکسری از این مشکلات در ذیل اشاره کرد.
1-نداشتن موجودی انبار در هرزمان کاری برای تنظیم برنامه تولید و به طبع تاخیر در برنامه تولید.
2-نداشتن ارتباطات اطلاعاتی بین واحدهای تدارکات و انبار و مالی.
3-به وجود آمدن مغایرتهای آماری به دلیل سهل انگاری و اشتباهات ثبت مسئول کاردکس و اپراتور انبار.
4-نداشتن اطمینان کامل به آمار انبارها وعدم تنظیم تامین به موقع کالا به دلیل عدم داشتن موجودی به روز.
5-توقفات برنامه تولید به دلیل تامین به موقع کالاونداشتن نقطه صفر کالا.


حذف فرمهای نامرتبت با انبار


وخیلی از موارد دیگر که پس از ریز شدن به زمان اتلاف شده وتوقفات تولید همگی بار مالی زیادی را بردوش صاحبان کالا گذاشته وبیشتر این مدیران از ترس اینکه خارج شدن از این روش شاید توقفات در امور موحله ایجاد کند و نتوانند مجموعه خود را به پیش برده و دچار مشکلاتی شوند از بروز کردن و از کارگاهی درآوردن مجموعه خود بیم داشته. ما این اطمینان را به صاحبان کالا و مدیران اینگونه مجموعه ها داده که با سیستماتیک کردن مجموعه خود و ثبت اسناد در سیستم و حذف کاردکس ونصب شبکه به کلیه واحدهای مجموعه خود هرچه بیشتر به سود دهی شرکت خود کمک کرده وفواید آن را و راضی بود مدیران مجموعه خود را پس از اندک زمان خواهند دید.انبارسازان می تواند این عملیات رابرای اینگونه مجموعه ها و صنایع اجرائی و عملیاتی نموده ودر سرعت بخشیدن عملیات تولید کمک شایانی کرده.