سخن مدیریت

سخن مدیریت

انبار قلب یک مجموعه و شرکت می باشد با نداشتن قلبی درست و عدم آماردرست کالا هیچ یک از واحدهای مجموعه شما درست و به موقع عمل نمی کند.پس برای داشتن انباری(قلبی) درست و جلوگیری از مشکلات ناشی از عدم آمار درست انبار به قلب خودتان اهمیت بیشتری داده و این واحد را یکی از مهم ترین واحدهای شرکت و مجموعه خود دانسته زیرا که بیشترین سرمایه شما در انبارهای شماست.