بهینه سازی مراحل کار انبار


بهینه سازی مراحل کار انبار


بهینه سازی مراحل کار انبار
در ارتباط با نیروی انسانی در انبارها بعضا مشاهده شده که بجای استفاده از چند ابزار حمل و نقل ساده کالا مثل گاری یا جک پالت نفرات زیادتری در انبار به کار گرفته که این امر هر ماه بار مالی فراوانی را بر عهده صاحبان تولید گذاشته در صورتی که می شود با به کار گیری ابزارهای مناسب با هزینه های کمتر همان کار را پیش برد وحتی بهتر و سریعتر از قبل وشاید در مرحله اول بار مالی برای صاحبان کالا داشته باشد ولی در طول زمان هزینه های کمتری پرداخته وهمنطور به عملیات حمل و تخلیه بار سرعت بیشتری داده و ازضایعات شدن کالا که از بی دقتی حمل بار با نفرات انسانی صورت میگیرد جلوگیری کرده.انبارسازان می تواند نسبت به فرایند عملیات کار ورفع مشکلات انبار نیروی انسانی مورد نیاز هر انبار را محاسبه کرده ودر صورت نیاز پیشنهاد حذف و یا اضافه کردن نیرو را پیشنهاد داد.لازم به ذکر می باشد که همیشه کم بودن نیرو مناسب هر شرکت نیست بلکه بعضا" مشاهده شده شرکتهائی به دلیل نداشتن نیروی انسانی لازم و کافی تولید خود را ساعتها به دلیل تاخیر در امر تحویل کالا به تاخیر انداخته که این امر خود باعث ضررهای غیر قابل جبرانی به صاحبان تولید رسانده.

 


بهینه سازی مراحل کار انبار


بعضی از انبارها به دلیل ناهماهنگی وعدم مراحل درست اجرائی کار انباراز ورود کالا به مجموعه تا رسیدن به تولید توقفاتی درحین کار به وجود می آوند که به مرور باعث توقفات تولید و به طبع باعث کاهش تولید وضررهای مالی می شود. که در یک نگاه زیاد به چشم نیامده ولی اگر ریز شده وبررسی بیشتری کرد می توان متوجه شد که با جمع آوری زمانهای توقفات در ماه وسال هزینه و بار مالی سنگینی را به دوش صاحبان کالا گذاشته که با رفع آن می توانست به چرخه تولید کمک بهینه ای کرد ودر نهایت به سود دهی بیشتر آن شرکت جامع عمل بپوشانیم. انبارسازان می تواند با استفاده از تجربیات خود بهترین چارت سازمانی انبار را پیشنهاد کرده و نیروی انسانی هر انباری را با آموزشهای لازم به روزرسانی وبهینه نموده.