انبار گردانی و نظارت


انبار گردانی و نظارت


انبار گردانی و نظارت
آماده سازی انبار جهت انبارگردانی ونظارت وانجام این عملیات و به تائید رساندن کلیه عملیات انبارگردانی.

 


انبار سازان


درارتباط با اصول انبارگردانی یکسری پارامترها باید دقت و اجرائی شود تا بتوانیم نسبت به هرچه صحیح تر بودن این عملیات وسرعت بخشیدن آن کمک کرده یکی از مهمترین پارامترها که باید قبل از انبارگردانی دقت شود یک کاسه کردن کالا که به آن مفهوم می باشد که اگر یک کالائی در چند نقطه از انبار نگهداری می شود همه موجودی آن کالا جمع آوری و در یک مکان نگه داری شود.انبارسازان با تجربیات خود در این ضمینه می تواند این عملیات انبارگردانی را رهبری کرده و با نظارت بر انبارگردانی صحت انبارگردانی و اطمینان خاطر را برای صاحبان کالا به تائید رسانده .