ارائه فرم های انبار


ارائه فرم های انبار


ارائه فرمهای مربوط به انبار از ابتدا چرخه کار
در روش کاری انبار از ابتدای ورود هر کالا تا خارج شدن آن باید یکسری عملیات بر روی فرم های خاص که طراحی شده و عمومیت دارد در هرانباری انجام شود تا با مستندات تکمیل شده اسناد انبار درسیستم نرم افزاری هر شرکت ثبت وموجودیت کالا تغیر داده .داشتن مستندات در هر انباررسیدن از محصول به مواد اولیه وبلعکس را برای هر شرکت عملیاتی کرده که این امر جزء اصول isotc.-5sمی باشد


تحویل کالا به انبار تا تحویل کالا به واحدهای مربوطه


برگشت ودیگر موارد آن جلوگیری کردن از اشتباهات رسید کالا بدون تائید کنترل کیفیت و بلا تکلیف بودن کالا در مجموعه وهمینطور از اینکه کالائی ثابت شود که به انبار وارد و یا خارج شده جلوگیری کرده و خیلی موارد دیگر که مهمترین آن سرعت بخشیدن به عملیات کار انبار می باشد.که یکی از مهمترین فرمهای مورد نیاز انبار فرم ورود و خروج کالا از انبار می باشد.انبارسازان می تواند کلیه فرمهای در ارتباط با انبار هر مجموعه را طراحی ودراجرائی کردن این فرمها در سازمان ها کمک کرده تا چرخه تولید وکار انبار را هر چه سریعتر بهبود داده.