اجرای کف سازی سوله و اپوکسی کف سالن


اجرای کف سازی سوله واپوکسی کف سالن


کف سازی واپوکسی
کف سازی یکی از نکات قابل توجه در ساخت اولیه هر انبار می باشد که در اجرای آن به یک سری پارامترها از قبیل اینکه انبار مورد نظر با مواد شیمیائی در ارتباط است و یا به عنوان سردخانه می خواهد بهره برداری شود و یا خیلی از این قبیل مسائل که در مواد افزودنی رویه کف سالنها تاثیر گذاشته و یا در داخل انبار ماشین حمل بار و یا لیفتراک تردد دارد یا خیر و میزان بارگذاری تحمل بار هر متر مربع از فضای انبار چه مقدار خواهد بود و

 


خیلی دیگر از این موارد که باید از ابتدای ساخت به آنها توجه ویژه کرد تا حوادثی مانند ریزش بار به دلیل نشست کف سالن و یا باز شدن و ترک برداشتن کف سالن به دلیل مقاومت سایشی آن و مشکلات دیگردر حین کار به وجود نیامده لذا باید از ابتدا همه این پارامترها را در کنار هم گذاشت وبا دقت ومحاسبه شده کف سالنهای انبار را ساخت.انبار سازان می تواند با دقت به پارامترهای یک مجموعه کف سازی را طبق استانداردهای موجود طراحی واجرائی کند.