اجرای اصول ISO-5S


اجرای اصول ISO TC-5S


5Sاصول پنج گانه ای است که به محیط کار پرداخته و محیط را یک نظم و نظافت قانونمند به آن داده5Sبااجرای اصول وکالاهای مازاد وکم گردش را از محیط کار خارج کرده ومنجر به باز شدن فضای انبارش و سرعت بخشیدن به عملیات انباروهر محیط دیگری کرده.


ISOTC


کلیه اقلام و کالاها ومحصول در انبار قابل ردیابی شده به صورتی که می شود از محصول به مواد ومراحل تولید آن رسید وهمینطورفرایند را تا تحویل بار از نظر نوع بسته بندی و نگهداری و نحوه تحویل و انبارش آن کنترل کرده.